Javni poziv za prodaju preduzeća Elektroizgradnja AD, Bajina Bašta

30. јун. 2011.

Na osnovu člana 28 Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 – dr. zakon i 30/2010 – dr. zakon), čl. 9. i 11v st. 3 Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/2001,135/2004 i 30/2010), a u skladu sa članom 6 stav 1 tačka 5 Zakona o Agenciji za privatizaciju, čl. I.3.4. Pravila poslovanja Agencije za privatizaciju u obavljanju poslova u ime i za račun Akcionarskog fonda, a u skladu sa Odlukom Agencije za privatizaciju broj TK-238/09-ED-1 od 19.10.2009. godine o metodu prodaje i u skladu sa čl. 7 Uredbe i prodaji kapitala i imovine javnim tenderom («Službeni glasnik RS», broj 45/01, 59/03, 110/03, 52/05, 126/07, 96/08, 107/08 i 98/09), Agencija za privatizaciju objavljuje

 
 
 
JAVNI POZIV
za učešće na javnom tenderu radi prodaje 290.087 akcija oznake SFI-kod: ESVUFR, ISIN-broj: RSEIBBE81150 u vlasništvu Agencije za privatizaciju i 1.764 akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda AD, Beograd (u daljem tekstu «Paket akcija»), što predstavlja 70,42567% ukupnog kapitala privrednog društva Elektroizgradnja AD Bajina Bašta (u daljem tekstu «Društvo»)
 
 
Šifra tendera EBB 04/11
 
1.        Ukupan kapital Društva iskazan je u 414.410 akcija oznake CFI-kod: ESVUFR, ISIN-broj: RSEIBBE81150, i ima sledeću strukturu: 70% kapitala, odnosno 290.087 akcija u vlasništvu Agencije za privatizaciju Republike Srbije, 0,42567% kapitala, odnosno 1.764 akcije u vlasništvu Akcionarskog fonda AD, Beograd i 29,57% kapitala, odnosno 122.559 akcija u vlasništvu pojedinačnih akcionara.
Преузмите оглас у целости Публиц Инвитатион (енглисх версион)
Акционарски фонд

Привредно друштво за производњу бетонских стубова,трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката Електроизградња Бајина Башта а.д. Бајина Башта

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Изградња електричних и телекомуникационих водова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива