Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Бајина Башта ад, Бајина Башта

12. сеп. 2017.

Јавни позив
за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем
ради продаје капитала
привредног друштва за производњу бетонских стубова, трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката електроизградња Бајина Башта ад, Бајина Башта
МБ: 07866470 Шифра поступка: ЈП 7/17

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ СТУБОВА, ТРАФОСТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА БАЈИНА БАШТА АД, БАЈИНА БАШТА

МБ: 07866470

Шифра поступка: ЈП 7/17

 

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Привредног друштва за производњу бетонских стубова, трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА БАЈИНА БАШТА АД, Бајина Башта, МБ: 07866470 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак) да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

 

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

 

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Привредно друштво за производњу бетонских стубова, трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА БАЈИНА БАШТА АД, Бајина Башта

Седиште:

Миленка Топаловића 92, Бајина Башта

Матични број:

07866470

Назив делатности:

Изградња електричних и телекомуникационих водова

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал је акцијски, издат у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSEIBBE81150, са укупно 414.410 акција, од чега је:

290.087 акција (70% капитала) у власништву Регистра акција и удела;

124.323 акције (30% капитала) у власништву осталих акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани/уплаћени новчани капитал

165.764.000 РСД 01.02.2012.

 

3. Опис и вредност предмета продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 290.087 акција CFI код ESVUFR, ISIN број: RSEIBBE81150, у власништву Регистра акција и удела, што представља 70% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31. децембар 2016. године, износи 282.576,00 евра.

У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-9923/2015 од 24. септембра  2015. године, државни повериоци су дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

 

4. Почетна цена

Почетна цена за продају капитала износи 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2016. године, односно 282.576,00 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања је динар РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан салдирања.

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 11. октобра 2017. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

 

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података
  • Приватизациона документација
  • Упутство за понуђаче
  • Образац пријаве за учествовање у Поступку
  • Нацрт Уговора о продаји.

Накнада за откуп продајне документације износи 100.000,00 РСД.

Захтев за откуп Продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (е-маил) на адресе dragana.puzic@privreda.gov.rs или natasa.saric@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: ЈП 7/17”, најкасније до 4. октобра 2017. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, е-маил адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

 

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку у износу од 28.257,60 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

 

8/ Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 13. октобра 2017. године у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 10:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико je одобрeнa пријавa за учешће.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

 

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништити Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

 

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Драгана Пузић

Шеф одсека за спровођење приватизације

тел: +381 11 3642 785

Е-маил: dragana.puzic@privreda.gov.rs   

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Наташа Сарић

Саветник

тел: +381 11 3642 725

Е-маил: natasa.saric@privreda.gov.rs   

 

 

 

Акционарски фонд

Привредно друштво за производњу бетонских стубова,трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката Електроизградња Бајина Башта а.д. Бајина Башта

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Изградња електричних и телекомуникационих водова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива